Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de Nederlandse Coalition on Disability and Development

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of Dutch Coalition on Disability and Development’s Website, located at https://www.dcdd.nl.

Bij toegang tot deze website gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf www.dcdd.nl niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich op deze website aanmeldt en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "ons" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de door de onderneming vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan Nederlands recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend ernaar.

koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door naar www.dcdd.nl te gaan, ging u ermee akkoord om cookies te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid van de Nederlandse Coalition on Disability and Development.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies om de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor mensen die onze website bezoeken te vergemakkelijken. Sommige van onze aangesloten / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezit Dutch Coalition on Disability and Development en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op www.dcdd.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt vanaf www.dcdd.nl hier toegang toe krijgen voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 • Publiceer materiaal van www.dcdd.nl opnieuw
 • Materiaal verkopen, verhuren of in licentie geven op www.dcdd.nl
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van www.dcdd.nl
 • Herdistribueer inhoud van www.dcdd.nl

Deze Overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Dutch Coalition on Disability and Development filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen geven niet de standpunten en meningen weer van Dutch Coalition on Disability and Development, haar agenten en / of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun opvattingen en meningen publiceert. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Dutch Coalition on Disability and Development niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van enig gebruik van en / of het plaatsen van en / of uiterlijk van de opmerkingen op deze website.

Dutch Coalition on Disability and Development behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of inbreuk op deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en over alle benodigde licenties en toestemmingen te beschikken;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is
 • De opmerkingen worden niet gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hiermee verleent u Dutch Coalition on Disability and Development een niet-exclusieve licentie om anderen te gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren om al uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuws organisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het vragen van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwervende liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogelijk maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende bronnen voor consumenten- en / of zakelijke informatie;
 • dot.com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou doen lijken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Dutch Coalition on Disability and Development; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Dutch Coalition on Disability and Development. Geef uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens en de URL van uw site op, een lijst met URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen link. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan is gekoppeld; of
 • Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website die daarnaar verwijst, is dit logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo of andere illustraties van Dutch Coalition on Disability and Development is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze veranderen.

Inhoudsaansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website opkomen. Er mogen op geen enkele website links of links worden weergegeven die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins inbreuk pleegt op of pleit voor inbreuk op of rechten van derden.

Uw privacy

Please read our Privacybeleid.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te vragen dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle koppelingen naar onze website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het bijbehorende koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze koppelingsvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u elk moment contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om of zo te reageren of rechtstreeks op u te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid niet; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

ontkenning

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit onze of uw verplichtingen uit die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.