Aid & Trade Minister Ploumen richt Voice Fund (2016-2020) op, ter ondersteuning van advocacy-projecten van gemarginaliseerde groepen, waaronder mensen met een handicap - Nederlandse Coalition on Disability and Development

Logo van stem, tekst inbegrepen. innoveren. invloed.

In Engels:

"Voice, het Accountability Fund en de deelname van maatschappelijke organisaties aan thematische oproepen tot het indienen van voorstellen"

In het Nederlands:

DCDD: Doel Voice vraagt integrale aanpak

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) de Tweede Kamer op 1 juli geïnformeerd over Stem. Voice is een nieuw fonds, gericht op de meest gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen en beoogde om hun capaciteit tot pleiten en beoogde te versterken.

Het motto van Voice, Niets over ons zonder ons, en de expliciete referentie aan Gehandicapte organisaties (DPO's, organisaties van mensen met een handicap) laten zien dat het ministerie beseft, dat extreme armoede en de daarmee samenhangende problematiek van gemarginaliseerde groepen alleen mogelijk kunnen worden aangepakt als iedereen om wie het gaat, ook 'meegenomen' wordt.

Positieve aspecten
DCCD is verheugd om te zien dat de minister suggesties van Partos, de werkgroep Laat niemand achter en DCDD serieus genomen heeft, met naam als het gaat om de erkenning van:

  • het belang van versterking van organisaties die zich richten op de meest gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen;
  • de noodzaak van een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring;
  • het belang van Zuid-Zuid-samenwerking; nl
  • de toegevoegde waarde van grote maar ook kleine organisaties die de belangen van gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen behartigen, én van organisaties die uit deze groepen zelf zijn ontstaan.

DCDD waardeert ook ten zeerste dat het ministerie heeft besloten beheer en de uitvoering van Voice (via een aanbesteding) uit te besteden aan een organisatie die toegankelijk is voor de doelgroep en die waarover expertise in de capaciteitsversterking van gemarginaliseerde groepen.

Aandachtspunten
Naast positieve aspecten signaleert DCDD ook een aantal aandachtspunten. Zo rijst bij ons de vraag waarom uitgerekend nu niet wordt gesproken over de kennis van de kennis, kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren noch over het belang van de verbinding tussen deze segmenten. Het beleidskader Pleiten en Beïnvloeden - waar Stem deel van uitmaakt - gaat uit van een uitgebreide verwevenheid van wereldvraagstukken. Uit de brief van de minister concluderen we dat de huidige nu in het Zuiden wordt gelegd. We waarderen de erkenning dat juist Zuidelijke organisaties een essentiële bijdrage kunnen leveren aan het geloof en bereiken van gemarginaliseerde groepen. Maar om de uitsluiting van deze groepen te doorbreken, is het ook heel belangrijk dat hun 'inclusie' op de agenda komt van internationale spelers, van donoren en het bedrijfsleven in beide het Noorden als het Zuiden.

DCDD pleit er daarom voor dat binnen Voice ruimte komt voor beleidsbeïnvloeding die is gericht op Zuidelijke én Noordelijke beleidsmakers.

Ook in de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's Duurzame Ontwikkelingsdoelen) wordt erkend dat om een eind te maken aan de uitsluiting van de meest gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen mondiale inspanning en samenwerking nodig is. Ook in het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap staat dat mondiale samenwerking noodzakelijk is: juist omdat er een relatie is tussen armoede en handicap, is internationale samenwerking van groot belang. DCDD ziet hier ook een uitdaging voor de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld om inclusie ras gestalte te geven binnen de beleidsprioriteiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlandse bedrijfsleven, onder meer door gemarginaliseerde groepen via werkgelegenheid en producentengroepen te waar in waardenketens. Kortom, er is alle reden en er zijn volop mogelijkheden om de Nederlandse 'inclusieagenda' te verbinden met een Zuidelijke agenda, en omgekeerd.

In het kader hiervan is DCDD voorstander van een krachtige verbinding tussen het nog op te richten Zuidelijke leernetwerk - dat een plaats krijgt binnen Voice - en het al bestaande Nederlandse leerplatform Laat niemand achter van Partos. DCDD is afgegeven van de toegevoegde waarde van de uitwisseling van praktische leerervaringen in het Noorden en het Zuiden.

Onze derde aanbeveling aan de minister is dat in het kader Stem pleiten en aangekondigd breder wordt opgevat dan enkel en alleen gericht op lokale en (internationale) beleidsmakers. Het gaat in onze optiek evenzeer om te benadrukken die erop gericht zijn om ontwikkelingsprogramma's - van bijvoorbeeld voorbeelden, (I) NGO's en bedrijven - meer inclusief te maken.

Het gaat niet alleen om inclusief beleid, maar ook om het toegankelijk maken van reguliere diensten en voorzieningen. Juist daar zijn grote slagen te maken.

Om concrete verandering te bewerkstelligen, is lobby op beleidsniveau van belang, maar óók het beschikbaar maken van gecontextualiseerde toegankelijkheidsrichtlijnen en de training en bewustmaking van dienstverlenende instanties.

Mensen met een beperking zijn oververtegenwoordigd in de groep in extreme armoede leeft. In de regel tot meerdere gemarginaliseerde groepen. Actieve betrokkenheid van gemarginaliseerde groepen bij beleidsbeïnvloeding is geen vanzelfsprekendheid. Ze bereiken én vraagt vraagt om een integrale benadering met interventies op verschillende niveaus. De expliciete erkenning dát de meest gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen tot nu toe zijn 'vergeten' en dat het juiste voor hen van groot belang is dat ze op innovatieve methoden hun stem kunnen laten horen, is een stap voorwaarts die DCDD toejuicht.

Met het nieuwe fonds én een integrale, innovatieve aanpak, kunnen kleine stemmen luid gaan klinken.

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

 

Terug naar boven