– Effective Lobby for Inclusion of People with Disabilities

Deelnemers aan de leersessie

Gepubliceerd op: 3 juli 2019

Take-aways van DCDD's Learning Session

Op 21 juni organiseerde Dutch Coalition on Disability and Development samen met de Lepra-missie een kennissessie met als thema 'Effectieve lobby voor inclusie van mensen met een handicap'. We hadden de eer een gastspreker uit India te ontvangen: Pradeep Bagival, die heeft voor verschillende VN-agentschappen en USAID gewerkt als adviseur voor handicaps en diende als assistent-commissaris voor handicaps voor de Indiase overheid. Momenteel werkt Pradeep als hoofd van de advocatuur in de Lepra-missie, waarbij hij zijn passie voor belangenbehartiging en inzet voor gehandicaptenrechten combineert met het helpen ervoor te zorgen dat de rechten van mensen die door lepra worden getroffen hoog op de agenda van INGO's, nationale regeringen en de VN staan.

In haar gastvrije inleiding heeft Lieke Scheewe, de coördinator & beleidsadviseur van DCDD, gewezen op het belang van het erkennen van de grote diversiteit die bestaat binnen de gehandicaptenbeweging. Terwijl personen met een handicap allemaal geconfronteerd worden met vergelijkbare negatieve veronderstellingen over hun mogelijkheden, worden verschillende groepen (bijv. Mensen met albinisme, autisme, visuele beperkingen, lichamelijke of intellectuele handicaps of melaatsheid) ook geconfronteerd met zeer verschillende soorten barrières en uitdagingen. We moeten niet alleen rekening houden met deze verschillen in onze belangenbehartiging, maar ook bewust blijven van hoe we op deze diversiteit kunnen voortbouwen als kracht van solidariteit.

Op mensenrechten gebaseerde aanpak

Pradeep benadrukte de op mensenrechten gebaseerde aanpak bij het aanpakken van discriminatie van personen met een handicap. Pradeep bekijkt de op mensenrechten gebaseerde aanpak via drie pijlers: participatie, non-discriminatie en verantwoordingsplicht. De politieke vertegenwoordiging van personen die zelf een handicap hebben, is bijvoorbeeld een uitstekende vorm van deelname. met betrekking tot non-discriminatie, Pradeep verklaarde dat in het algemeen het stigma en de discriminatie van handicaps is afgenomen, maar minderheidsgroepen binnen mensen met een handicap worden nog steeds geconfronteerd met een enorm stigma.

Als een van deze minderheidsgroepen noemde Pradeep personen met lepra. Hij gaf een voorbeeld uit India, waar er vroeger 119 discriminerende wetten waren tegen personen met lepra-gerelateerde handicaps - ze kregen bijvoorbeeld geen toegang tot onderwijs en politiek, evenals rechten op eigen bezit. Gelukkig vindt er door succesvolle advocacy langzaam verandering plaats: in 2014 stelde het Indiase ministerie van recht en justitie voor om die wetten die personen met lepra discrimineren in te trekken, en in 2019 keurde het Indiase parlement een wetsvoorstel goed om lepra te verwijderen als grond voor scheiding van 5 persoonlijke wetten van India. Er moet echter nog veel worden gedaan om in de praktijk naar 'non-discriminatie' te werken. Ten slotte, spreken van verantwoording, Pradeep moedigde de regeringen aan om verantwoording af te leggen, wanneer zij zich niet aan de afspraken houden, met name door gebruik te maken van de mensenrechtenmechanismen van de VN.

Pradeep Bagival
Pradeep Bagival

Beginselen en richtlijnen om discriminatie uit te bannen tegen door Lepra getroffen personen en hun familieleden

'Principes en richtlijnen voor het uitbannen van discriminatie van door Lepra getroffen personen en hun familieleden' is een initiatief van de subcommissie mensenrechten van 2004, aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in 2010 en goedgekeurd door de Mensenrechtenraad. De principes en richtlijnen zijn juridisch bindend in alle 22 lepra-prioriteitslanden (dwz waar lepra het meest voorkomt) en zijn verplicht om te implementeren voor landen die mensenrechtenverdragen hebben geratificeerd. Pradeep benadrukte het belang van de principes en richtlijnen, omdat het stigma en discriminatie niet alleen de personen met lepra beïnvloeden, maar ook hun familieleden. Gezinnen die worden getroffen door melaatsheid verliezen vaak hun sociaal kapitaal, dat anders een cruciaal vangnet is, vooral in dorpsgemeenschappen. Gezinnen raken geïsoleerd wanneer buren, religieuze groeperingen en andere sociale structuren hen verlaten vanwege angst om de ziekte op te lopen. Pradeep maakte zich zorgen dat ondanks het bindende en verplichte karakter van de principes en richtlijnen, een evaluatie in 2016 onthulde dat discriminatie nog steeds voortduurt.

Pradeep Bagival
Pradeep Bagival

Goed bestuur

Ten slotte benadrukte een ander belangrijk onderwerp in de toespraak van Pradeep het cruciale belang van goed bestuur - hij onderstreepte dat we zonder goed bestuur geen integratie zullen bereiken, noch de duurzame ontwikkelingsdoelen. Op de vraag wat te doen in een situatie van gebrek aan goed bestuur, was het antwoord van Pradeep duidelijk: 'Advocaat! Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol bij het verbeteren en bevorderen van goed bestuur - gebruik de media, het VN-systeem en specifieke onderzoekstudies om bewijs te leveren - vertel hen waarom precies goed bestuur nodig is. "

Deelnemers aan de leersessie
Deelnemers aan de leersessie
Deelnemers aan de leersessie
Deelnemers aan de leersessie

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven