– Global Disability Summit 2022: DCDD’s Commitments

Gepubliceerd op: 16 Februari, 2022

Hoewel de wereld tijdens de eerste Global Disability Summit (GDS) in 2018 indrukwekkende toezeggingen heeft gedaan voor internationale samenwerking waarbij rekening wordt gehouden met mensen met een beperking, heeft de pandemie de grimmige realiteit blootgelegd dat het leven en de rechten van mensen met een beperking geen prioriteit hebben. Het is nu tijd voor de internationale ontwikkelingsgemeenschap om zich in te zetten voor echte verandering tijdens the tweede Global Disability Summit, op 16-17 Februari, 2022!

Met minder dan acht jaar te gaan voordat we het streefjaar voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen bereiken, zal GDS22 maatregelen promoten om inclusiviteit en gelijkheid te vergroten, overeenkomstig het beginsel dat niemand achter mag blijven en het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Gehandicaptenverdrag). De International Disability Alliance (IDA) verwacht dat de top zal leiden tot concrete politieke toezeggingen die echte veranderingen teweeg zullen brengen voor personen met een handicap, die vervolgens zullen helpen om ongelijkheden te verminderen en inclusieve ontwikkeling en humanitaire actie te bevorderen, geleid door een mensenrechten benadering.

De visie voor de GDS is "bevordering van gelijkheid", daarbij inbegrepen de bestrijding van stigmatisering en discriminatie. Het eerste overkoepelende thema van de top is Betekenisvolle betrokkenheid van personen met een handicap via hun vertegenwoordigende organisaties, dit is immers de sleutel tot de verwezenlijking van de rechten van personen met een handicap. Daarnaast moeten samenlevingen en landen, wanneer zij herstellen van COVID-19 en zich voorbereiden op de volgende crisis, zoals een klimaatgerelateerde crisis of een nieuwe pandemie, systemen opzetten die de insluiting in plaats van de uitsluiting van personen met een handicap garanderen. Dit zal het onderwerp zijn van het tweede overkoepelende thema voor de top Beter en inclusiever terugbouwen na COVID-19. Subthema's op de agenda zijn gendergelijkheid en intersectionaliteit, jongeren met een handicap, inclusief onderwijs, bestaansmiddelen, sociale bescherming, inclusieve gezondheid en inclusie in conflictsituaties en crisissituaties, onder meer als gevolg van de klimaatverandering.

Lees hieronder welke 9 commitments die de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) maakt, om terug te bouwen aan een wereld die beter werkt voor iedereen:

DCDD’s Commitments

1. Ondersteunen van partnerschappen tussen de beweging voor de rechten van mensen met een beperking en andere sociale bewegingen

DCDD is opgericht in 2000 om de krachten te bundelen van ontwikkelingsorganisaties en individuen die pleiten voor inclusie van mensen met een handicap in de internationale ontwikkelingssector. Als netwerk lobbyen we voor de implementatie van artikel 32 van de CRPD en de SDGs (leave no one behind) door Nederlandse donoren, bevorderen we het leren over organisaties heen om te laten zien hoe inclusie werkt, en stellen we intersectionele identiteiten en prioriteiten aan de orde (bijv. vrouwen en jongeren met een handicap). DCDD bevordert de banden tussen mainstream Nederlandse ontwikkelingsactoren en de organisaties en individuen die mensen met een handicap vertegenwoordigen, zodat vruchtbare en inclusieve samenwerkingsverbanden ontstaan. In 2022 zullen bijvoorbeeld drie leersessies over disability inclusive programmering worden georganiseerd in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en hun uitvoeringspartners uit het maatschappelijk middenveld.

DCDD is also part of the We Are Able! programme, which itself is a strategic partnership between OPDs (African Disability Forum and Ieder(in)), disability organisations (SeeYou Foundation, The Leprosy Mission, DCDD), mainstream organisations (ZOA, Association of Dutch Municipalities and The Hague Academy) and the Dutch Ministry of Foreign Affairs. A key aim of We Are Able! is to promote coalition building in programme countries among OPDs, (local) government authorities and mainstream organisations to ensure access to basic resources and food security for all. Inclusive food systems are promoted through cross-organisation learning and various advocacy strategies.

Finally, Liliane Foundation (core member of DCDD) is engaged in another strategic partnership, called Make Way, with the Dutch Ministry of Foreign Affairs and various feminist organisations. This programme focuses on Building capacities in Advocacy for Sexual and Reproductive Health Rights of Youth with compounded vulnerabilities in five African countries and at continental and global level. Within this five-years programme Liliane Foundation and its partners will work on disability inclusion through an intersectional approach.

2. Meer middelen ter ondersteuning van de prioriteiten van de organisaties van personen met een handicap (OPD's)

DCDD pleit ervoor dat de budgetten van Nederlandse donororganisaties (waaronder het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken) betere toegang bieden tot financiering en middelen voor OPD's, zodat hun organisatorische basis wordt versterkt en zij in staat worden gesteld hun collectieve stem te laten horen met onafhankelijkheid, autonomie en voldoende capaciteit. Leden van DCDD mobiliseren ook actief middelen binnen de Nederlandse samenleving en bij institutionele donoren door middel van fondsenwerving ten gunste van hun OPD-partners in het Zuiden.

3. Mainstreaming van OPD-engagement bij de financiering

DCDD pleit er bij Nederlandse donoren voor om ervoor te zorgen dat financiering niet discriminerend is voor mensen met een handicap en dat het actief bijdraagt aan het bevorderen van hun mensenrechten, zowel in ontwikkelingssamenwerking als in humanitaire actie. Een belangrijk element van onze lobbyboodschap is om als voorwaarde voor financiering te stellen dat projecten duidelijk voorzien in de deelname van OPD. Er moet worden gezorgd voor budgettaire voorzieningen voor de betrokkenheid van OPD's met betrekking tot raadpleging en zinvolle participatie in projecten, met inbegrip van budgetten die beschikbaar zijn voor toegankelijkheid, passende communicatie en redelijke aanpassingen.

4. Zorgen voor een gunstig beleidsklimaat

De lobby en pleitbezorging van DCDD is erop gericht om het Nederlandse internationale beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp, mensenrechten en handel in lijn te brengen met CRPD artikel 32 en het 'laat niemand achter'-principe van de SDGs - en om OPDs te erkennen als mensenrechtenverdedigers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld wier stem onmisbaar is voor het bereiken van inclusieve en duurzame ontwikkelingsdoelen. De thematische focusgebieden van onze pleitbezorging omvatten inclusief onderwijs, werkgelegenheid, voedselzekerheid, humanitaire actie, inclusieve ontwikkeling op gemeenschapsbasis, seksuele en reproductieve gezondheid, en het uitsplitsen van gegevens - met gender als een transversaal thema.

5. Ondersteuning van bewustmaking ter bestrijding van attitudinale belemmeringen, hetzij onder leiding van een OPD, hetzij met de actieve betrokkenheid van OPD's.

DCDD is developing an awareness campaign, in collaboration with an international media platform, to portray persons with disabilities in a manner consistent with the CRPD, to call on Dutch donors to include persons with disabilities as change agents within their programmes, and to remove barriers to participation. In general, DCDD and its members, actively promote the use of appropriate and destigmatising language with regards to inclusion of people with disabilities.

6. Meer duurzame langetermijnfinanciering voor inclusief onderwijs

DCDD pleit voor investeringen in inclusief onderwijs door Nederlandse donoren. Zo is er een motie aangenomen in het parlement die de Nederlandse regering vraagt om in 2022 meetbare doelen te stellen voor inclusie van kinderen en jongeren in de internationale onderwijsprogramma's (en werkgelegenheidsprogramma's) die zij financieren, en om jaarlijks te rapporteren in hoeverre kinderen en jongeren met een handicap via deze programma's worden bereikt. Daarnaast heeft DCDD ontwikkelingsorganisaties instrumenten aangereikt om handicaps in hun onderwijsprogramma's te integreren, en veel van onze leden ondersteunen rechtstreeks inclusieve onderwijsprogramma's in het Zuiden.

7. Steun verlenen om de werkgelegenheid voor mensen met een handicap in de overheids- en de particuliere sector te bevorderen

DCDD pleit voor investeringen in inclusieve werkgelegenheid door Nederlandse donoren. Zo is er een motie aangenomen in het parlement die de Nederlandse regering vraagt om in 2022 meetbare doelen te stellen voor inclusie van jongeren in de internationale (onderwijs- en) werkgelegenheidsprogramma's die zij financieren, en om jaarlijks te rapporteren in hoeverre jongeren met een handicap via deze programma's worden bereikt. DCDD levert vanuit haar netwerk expertise en ervaringen over hoe inclusieve werkgelegenheid te realiseren, en veel van onze leden ondersteunen direct inclusieve werkgelegenheidsprogramma's in het Mondiale Zuiden.

8. Aanpak van meervoudige en elkaar overlappende discriminatie in de gezondheidssector

DCDD pleit voor investeringen in inclusieve gezondheid door Nederlandse donoren, met name op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten (SRGR) en de Covid-19-respons. Toen de Covid-pandemie begon, heeft DCDD bijvoorbeeld een overzicht gegeven van praktische hulpmiddelen die de barrières aanpakten waarmee mensen met een handicap werden geconfronteerd (zoals video's in gebarentaal en gemakkelijk leesbare brochures). In samenwerking met het Liliane Fonds en Into Inclusion werken we momenteel aan een Quick Guide over inclusieve SRGR, die reguliere SRGR-organisaties praktische hulpmiddelen zal bieden om barrières weg te nemen die vooral vrouwen en meisjes met een handicap tegenkomen bij hun toegang tot dergelijke diensten. Daarnaast ondersteunen DCDD-leden rechtstreeks programma's in het Zuiden voor inclusieve SRGR, en andere onderbediende gebieden van het gezondheidssysteem, zoals ooggezondheid, leprahulp, revalidatiediensten, logopedie, vroegkinderlijke interventie, enz.

9. Versterking van de capaciteit inzake een op rechten gebaseerde aanpak van op personen met een handicap gebaseerde humanitaire actie, ook in situaties van gewapend conflict

DCDD blijft pleiten voor humanitaire actie die rekening houdt met gehandicapten. Sinds de Nederlandse regering zich heeft gecommitteerd aan de implementatie van de IASC-richtlijnen voor de inclusie van personen met een handicap in hun internationale bijdragen aan humanitaire actie, heeft DCDD zich ingespannen om de implementatie van deze richtlijnen door Nederlandse humanitaire organisaties te waarborgen en te ondersteunen. Zo hebben we een Quick Guide ontwikkeld met een overzicht van praktische hulpmiddelen voor op rechten gebaseerde inclusie van personen met een handicap. We zullen de toegankelijkheid van deze quick guide dit jaar verder verbeteren en hem blijven updaten met nieuwe hulpmiddelen. Daarnaast maakt DCDD mensen bewust van de noodzaak van klimaatactie die rekening houdt met gehandicapten, door deel te nemen aan klimaatmarsen en door op te roepen tot een zinvolle deelname van mensen met een handicap aan de planning van klimaatactie en de respons daarop.

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven