– “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” is agreed by consensus

Gepubliceerd op: 4 augustus 2015

On the evening of 2nd August 2015, at the United Nations in New York, the UN Member States reached a consensus on “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” which is set to be adopted at the UN Summit in September.Professional dissertation help delivered on time is our Ace! Place the order to make sure we are the best company nowadays!

Elizabeth Lockwood, CBM's vertegenwoordiger bij de VN en een van de coördinatoren van IDDC's UN Task Group, deelde het volgende rapport over de consensus over de ontwikkelingsagenda na 2015, die ook beschikbaar is op haar blog 'Consensus na 2015 bereikt met Snapshot in Sign'.

Deze agenda is echt voor de mensen en met de mobilisatie van de mensen om tegen 2030 een getransformeerde planeet te hebben met een duurzame en krachtige samenleving. Het document is een uiterst ambitieuze en transformationele visie waarin armoedebestrijding in alle vormen en dimensies de overkoepelende prioriteit en centrale imperatief van de agenda. Dit is niet alleen essentieel voor een inclusieve samenleving, maar ook voor duurzame ontwikkeling en voor een veilige en welvarende planeet.

Een van de meest cruciale nieuwe elementen van het uitkomstendocument is dat het zorgt voor een geïntegreerd, ondeelbaar en onderling verbonden karakter van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in het hele document. De Agenda is mensgericht en streeft ernaar de mensenrechten van iedereen te waarborgen, te realiseren en te beschermen.

Het definitieve document is positief voor de opname van personen met een handicap met 11 expliciete verwijzingen. Vooral de paragraaf over kwetsbare mensen die moet worden gemachtigd en die verwijst naar "personen met een handicap (van wie meer dan 80% in armoede leeft)" (punt 23), stelt personen met een handicap centraal in de uitroeiing van armoede in de agenda.

Australië, Brazilië en Ecuador namen personen met een handicap op in hun afsluitende en definitieve verklaringen na 2015!

Expliciete verwijzingen naar personen met een handicap in 'Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development'

Verklaring

Mensenrechten (punt 19)

Kwetsbare groepen (punt 23)

Onderwijs (para 25)

Duurzame ontwikkelingsdoelen en -doelen

Doel 4: onderwijs = 2

Doel 8: werkgelegenheid = 1

Doel 10: verklein ongelijkheid = 1

Doel 11: inclusieve steden = 2

Doel 17: Wijze van uitvoering, gegevens = 1

Follow-up en evaluatie

Gegevens desaggregatie (para 74, g)

Personen met een handicap worden ook opgenomen overal waar naar kwetsbaarheden wordt verwezen (18 keer) in de hele tekst in overeenstemming met paragraaf 23. Bovendien zijn er indirecte, maar sterke verwijzingen die personen met een handicap omvatten. Deze omvatten het volgende:

Exacte taal uit 'Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development'

Verklaring

Paragraaf 19

We herbevestigen het belang van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, evenals andere internationale instrumenten met betrekking tot mensenrechten en internationaal recht. Wij benadrukken de verantwoordelijkheden van alle staten, in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties, om de mensenrechten en fundamentele vrijheden voor iedereen te respecteren, beschermen en bevorderen, zonder onderscheid naar ras, kleur, geslacht, taal, religie, politiek of andere mening, nationale of sociale afkomst, eigendom, geboorte, "handicap" of andere status.

Paragraaf 23

Mensen die kwetsbaar zijn, moeten empowerment hebben. Degenen wiens behoeften worden weerspiegeld in de Agenda omvatten alle kinderen, jongeren, personen met een handicap "(van wie meer dan 80% in armoede leeft)", mensen met HIV / AIDS, ouderen, inheemse volkeren, vluchtelingen en intern ontheemden en migranten. We zijn vastbesloten om verdere effectieve maatregelen en acties te nemen, in overeenstemming met het internationale recht, om obstakels en beperkingen weg te nemen, de steun te versterken en tegemoet te komen aan de speciale behoeften van mensen die wonen in gebieden met complexe humanitaire noodsituaties en in gebieden die worden getroffen door terrorisme.

Paragraaf 25

We verbinden ons ertoe om inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs te bieden op alle niveaus - vroege kinderjaren, lager, middelbaar, hoger, technisch en beroepsonderwijs. Alle mensen, ongeacht geslacht, leeftijd, ras, etniciteit en "personen met een handicap", migranten, inheemse volkeren, kinderen en jongeren, vooral diegenen in kwetsbare situaties, moeten toegang hebben tot levenslange leermogelijkheden die hen helpen de kennis te verwerven en vaardigheden die nodig zijn om kansen te benutten en volledig deel te nemen aan de samenleving. We zullen ernaar streven kinderen en jongeren een zorgzame omgeving te bieden voor de volledige realisatie van hun rechten en mogelijkheden, en onze landen helpen het demografische dividend te plukken, onder meer via veilige scholen en cohesieve gemeenschappen en gezinnen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen en -doelen

Doel 4: Zorgen voor 'inclusief' en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen

4.5 tegen 2030, genderverschillen in het onderwijs opheffen en zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus van onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbaren, inclusief "personen met een handicap", inheemse volkeren en kinderen in kwetsbare situaties

4. een onderwijsinstelling bouwen en upgraden die kind-, 'handicap- en geslachtsgevoelig' is en veilige, niet-gewelddadige, inclusieve en effectieve leeromgevingen voor iedereen biedt

Doel 8: Bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

8.5 tegen 2030 volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk bereiken voor alle vrouwen en mannen, inclusief voor jongeren en "personen met een handicap", en een gelijk loon voor gelijkwaardig werk

Doel 10: Ongelijkheid verminderen binnen en tussen landen

10.2 tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen ondersteunen en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, "handicap", ras, etniciteit, afkomst, religie of economische of andere status

Doel 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

11.2 tegen 2030 toegang bieden tot veilige, betaalbare, "toegankelijke" en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, de verkeersveiligheid verbeteren, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met speciale aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, "personen met handicaps 'en ouderen

11.7 tegen 2030 universele toegang bieden tot veilige, "inclusieve en toegankelijke", groene en openbare ruimtes, met name voor vrouwen en kinderen, ouderen en "personen met een handicap"

Doel 17: De implementatiemiddelen versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen

Systemische problemen; Gegevens, monitoring en verantwoording

17.18 tegen 2020, versterking van de ondersteuning van capaciteitsopbouw aan ontwikkelingslanden, inclusief voor MOL's en SIDS, om de beschikbaarheid van hoogwaardige, tijdige en betrouwbare gegevens, uitgesplitst naar inkomen, geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, migratiestatus, "handicap" aanzienlijk te vergroten , geografische locatie en andere kenmerken die relevant zijn in nationale contexten

Follow-up en evaluatie

Paragraaf 74 (g)

Follow-up en evaluatieprocessen op alle niveaus worden geleid door de volgende principes:

Ze zullen rigoureus zijn en gebaseerd op bewijs, geïnformeerd door door het land geleide evaluaties en gegevens die van hoge kwaliteit, toegankelijk, tijdig, betrouwbaar en uitgesplitst zijn naar inkomen, geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, migratiestatus, "handicap" en geografische locatie. en andere kenmerken die relevant zijn in nationale contexten.

Indirecte referenties in 'Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development'

Verklaring

Paragraaf 11

We herbevestigen de resultaten van alle belangrijke VN-conferenties en topconferenties die een solide basis hebben gelegd voor duurzame ontwikkeling en hebben bijgedragen aan de vorming van de nieuwe agenda. Deze omvatten de Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling; de Wereldtop over duurzame ontwikkeling; de Wereldtop voor sociale ontwikkeling; het actieprogramma van de internationale conferentie over bevolking en ontwikkeling, het "actieplatform van Beijing"; en de conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling ("Rio + 20"). We herbevestigen ook de follow-up van deze conferenties, inclusief de resultaten van de vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen, de "Derde internationale conferentie over kleine eilandstaten"; de tweede conferentie van de Verenigde Naties over door land omgeven ontwikkelingslanden; en de "Derde Wereldconferentie van de VN over rampenrisicovermindering".

Wijze van uitvoering

Paragraaf 42

Wij ondersteunen de uitvoering van relevante strategieën en actieprogramma's, waaronder de Verklaring van Istanbul en het actieprogramma, het "SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway", het actieprogramma van Wenen voor geheel door land omgeven ontwikkelingslanden voor het decennium 2014-2024, en herbevestigen het belang van ondersteuning van Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie en het programma van het nieuwe partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD), die allemaal een integraal onderdeel vormen van de nieuwe agenda. We erkennen de grote uitdaging voor het bereiken van duurzame vrede en duurzame ontwikkeling in landen in conflict- en post-conflictsituaties.

Follow-up en evaluatie

Paragraaf 47

Onze regeringen zijn primair verantwoordelijk voor de follow-up en evaluatie, op nationaal, regionaal en mondiaal niveau, in relatie tot de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van de doelstellingen en doelstellingen in de komende vijftien jaar. Om de verantwoording aan onze burgers te ondersteunen, zullen we zorgen voor systematische follow-up en evaluatie op de verschillende niveaus, zoals uiteengezet in deze agenda en de "Addis Ababa-actieagenda". Het politieke forum op hoog niveau onder auspiciën van de Algemene Vergadering en de Economische en Sociale Raad zal een centrale rol spelen bij het toezicht op de follow-up en evaluatie op mondiaal niveau.

Paragraaf 54

Duurzame ontwikkelingsdoelen en -doelen

Na een inclusief proces van intergouvernementele onderhandelingen, en op basis van het voorstel van de open werkgroep voor duurzame ontwikkeling

Doelstellingen1, die een 'chapeau' bevat dat deze contextualiseert, de volgende zijn de doelen en doelen die we zijn overeengekomen.

Chapeau

Paragraaf 4:

Mensen staan centraal in duurzame ontwikkeling en in dit verband werd de belofte gedaan om te streven naar een wereld die rechtvaardig, billijk en inclusief is en de toezegging is gedaan om samen te werken om duurzame en inclusieve economische groei te bevorderen , sociale ontwikkeling en milieubescherming en daarmee ten goede komen aan iedereen, in het bijzonder de kinderen van de wereld, jeugd en toekomstige generaties van de wereld, zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals leeftijd, geslacht, "handicap", cultuur, ras, etniciteit, afkomst , migratiestatus, religie, economische 'of andere status.

Paragraaf 17

Om de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te volgen, is het belangrijk om de beschikbaarheid van en toegang tot gegevens en statistieken uitgesplitst naar inkomen, geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, migratiestatus, "handicap", geografische locatie en andere relevante kenmerken te verbeteren. in nationale contexten. Er zijn dringende maatregelen nodig om de kwaliteit, dekking en beschikbaarheid van uitgesplitste gegevens te verbeteren om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.

Paragraaf 64

Wij ondersteunen de uitvoering van relevante strategieën en actieprogramma's, waaronder de Verklaring van Istanbul en het actieprogramma, het "SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway", het actieprogramma van Wenen voor geheel door land omgeven ontwikkelingslanden voor het decennium 2014-2024, en herbevestigen het belang van ondersteuning van Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie en het programma van het nieuwe partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika (NEPAD), die allemaal een integraal onderdeel vormen van de nieuwe agenda. We erkennen de grote uitdaging voor het bereiken van duurzame vrede en duurzame ontwikkeling in landen in conflict- en post-conflictsituaties.

Wijze van uitvoering en het wereldwijde partnerschap

Wereldwijd niveau

Para 89

De HLPF ondersteunt de deelname aan follow-up- en beoordelingsprocessen door de grote groepen en andere relevante belanghebbenden in overeenstemming met "Resolutie 67/290". Wij roepen deze actoren op om verslag uit te brengen over hun bijdrage aan de uitvoering van de agenda.

Zie voor meer informatie over het proces na 2015 Kennisplatform duurzame ontwikkeling: ontwikkelingsagenda na 2015

Bronartikel uit IDDC

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven