– Accessible lobby timeline


07/10/2021 DCDD heeft zich aangesloten bij de 'Adopteer een SDG' campagne

DCDD heeft zich aangesloten bij de 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij kamerleden ervoor kunnen kiezen om één of meer SDGs te adopteren en zich daarvoor in te zetten. In dat kader heeft Lieke Scheewe samen met Oxfam Novib SDG-2 in toegankelijke format overhandigd aan kamerlid Jan Klink (VVD).


19/01/2021 DCDD deel van We Are Able consortium onder leiding van ZOA

De komende 5 jaar zal DCDD deel uitmaken van het consortium We Are Able onder leiding van ZOA, dat een van de Power of Voices-partnerschappen met het ministerie is. Meer informatie hier.


25/11/2020 DCDD's 20e jubileum

In 2020 vierde DCDD haar 20-jarig bestaan! 20 jaar van stappen die we samen hebben gezet om de rechten en behoeften van mensen met een beperking in lage-inkomenslanden prioriteit te geven. Met welkomstwoord door minister Kaag. Meer informatie hier.


24/09/2020 Statement DCDD: COVID-19 treft mensen met een beperking het hardst

DCDD heeft een verklaring afgelegd over de situatie van mensen met een beperking tijdens de COVID-19 pandemie en wat er nodig is voor een inclusieve respons. Deze is gedeeld met het ministerie en andere netwerken. Vind het artikel hier.


28/08/2020 Minister Kaag van Hulp en Handel stuurt een brief aan het parlement met een overzicht van projecten die de rechten en inclusie van mensen met een handicap ondersteunen

Lees het volledige document in het Nederlands door te klikken hier.


15/06/2020 Motie aangenomen over hoe COVID-hulp de meest kwetsbare mensen bereikt

Er werd een motie aangenomen waarin werd gevraagd om duidelijke informatie te geven over de manier waarop het ministerie ervoor zorgt dat de COVID-hulp de meest kwetsbare mensen bereikt.


08/04/2020 Publicatie inclusieve gehandicapten COVID-Respons

Toen COVID-19 toesloeg, publiceerde DCDD een overzicht van praktische hulpmiddelen voor een COVID-respons die rekening houdt met mensen met een beperking. Meer informatie hier.


14/01/2020 Workshop met Dutch Relief Alliance & Ministerie van Hulp en Handel

Workshop met de Dutch Relief Alliance en het ministerie van Hulp en Handel over de nieuwe IASC-richtlijnen en actieplannen voor gehandicapten inclusieve humanitaire hulp. Meer informatie hier.


01/01/2020 'Voices for Inclusion' Conferentie

Conferentie 'Voices for Inclusion', in samenwerking met het Liliane Fonds, Voice, en het Centrum voor Afrikaanse Studies. Overhandiging van het verslag over de geleerde lessen aan DG Kitty van der Heijden. Meer informatie hier.


11/10/2019 DCDD lanceert: "Een onbenut potentieel

DCDD heeft het rapport "An Untapped Potential" gelanceerd. Het onderzoekt de stappen die verschillende belanghebbenden hebben genomen om artikel 32 van het UNCRPD te implementeren, sinds het UNCRPD in 2016 door Nederland werd geratificeerd. Meer informatie hier.


11/10/2019 Partos Innovatiefestival "All Inclusive"

DCDD was aanwezig op het Partos Innovatiefestival "All Inclusive", met de Ethiopische activist Yetnebersh Nigussie van Light of the World als keynote spreker en een workshop over doelgroepgestuurde pleitbezorging door het Liliane Fonds.


07/10/2019 Ministeriële Conferentie waarin minister Kaag streefde naar meer steun voor "geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning".

Minister Kaag opende de Internationale Conferentie over Geestelijke Gezondheid en Psychosociale Ondersteuning (GGPSO). De conferentie was onderdeel van een humanitaire reactie op conflicten en rampen. Klik hier voor meer informatie. Er werd een motie aangenomen waarin het ministerie werd verzocht om een dialoog te initiëren met humanitaire hulporganisaties (the Dutch Relief Alliance) over hoe inclusie van mensen met een beperking gewaarborgd kan worden.


12/09/2019 Ontmoeting met minister Kaag en overhandiging van ons rapport 'Een onbenut potentieel'

02/07/2019 Minister Kaag van Hulp & Handel stuurt Kamerbrief met een overzicht van projecten die de rechten en inclusie van mensen met een beperking ondersteunen

“Minister Kaag sends a letter to Parliament with an overview of projects which support rights and inclusion of people with disabilities.” Read the full document in Dutch by clicking hier.


07/24/2018 Ambassadeur voor 'SRGR en HIV / aids' Lambert Grijns opent de Disability Networking Zone, gehost door DCDD en IDDC, tijdens de AIDS 2018-conferentie

28/06/2018 Het Parlement pleit voor de ontwikkeling van inclusiecriteria en indicatoren voor handicaps in alle hulp- en handelsbeleid

De motie kwam van Kuik (CDA), Bouali (D66) en Voordewind (CU). Lees het document in het Nederlands door te klikken hier.


18/05/2018 Minister Kaag verplicht zich tot inclusie van gehandicapten op het gebied van humanitaire hulp en om 'niemand achter te laten' in het algemeen in de beleidsnota over Nederlandse ontwikkelingshulp en handel (2018-2021)

“Het beleidsdocument 'Investeren in mondiale vooruitzichten' van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) laat zien hoe de overheid reageert op internationale uitdagingen en kansen in het belang van Nederland.” Lees het document 'Investeren in mondiale vooruitzichten' door klikken hier.


11/23/2017 Speciale VN-rapporteur Catalina Devandas bezoekt Nederland en praat met het ministerie van Hulp en Handel en het nationale mensenrechteninstituut over haar onderzoek naar inclusieve seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Tijdens het bezoek spreekt Catalina Devandas op de expertmeeting van DCDD en ontvangt de publicatie die we met ShareNet hebben ontwikkeld. Lees ons artikel over het bezoek door te klikken op hier.


15/06/2017 Het Parlement roept op tot verbetering van de monitoring om de effecten van hulpbeleid op gemarginaliseerde groepen, inclusief personen met een handicap, te meten

De motie kwam van Isabelle Diks (GL). Lees meer in het Nederlands door te klikken hier.


03/03/2017 Minister Ploumen stuurt een brief aan het Parlement over inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en verbindt zich ertoe de inspanningen op te voeren om inclusie te verzekeren

Lees de brief in het Nederlands door te klikken hier.


01/31/2017 Minister Ploumen (Hulp & Handel) verbindt zich ertoe inclusie van gehandicapten tot een verplichting voor humanitaire hulppartners te maken en hen binnen een jaar richtlijnen te geven

Ploumen verbindt zich er ook toe om toezicht te houden op de inclusie van handicaps in het 'Education Cannot Wait'-fonds van de Verenigde Naties. Lees meer in het Nederlands door te klikken hier.


19/01/2017 Parlement organiseert 'speciale procedure' voor inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, leden van de DCDD delen hun kennis en ervaring

11/24/2016 Ambassadeur voor 'SRGR en HIV / aids' Lambert Grijns ontvangt een rapport met aanbevelingen over inclusie van gehandicapten in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van DCDD

DCDD ontmoette in november 2016 de ambassadeur voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Lambert Grijns. Hoewel er aandacht is voor de inclusie van mensen met een handicap in het Nederlandse SRGR-beleid, staan uitdagingen op implementatieniveau voorop. Gezien de specifieke situatie van mensen met een handicap en de obstakels waarmee zij worden geconfronteerd bij de toegang tot informatie en diensten, zijn specifieke aandacht en maatregelen vereist om deze op te nemen in SRGR. Daarom heeft DCDD een rapport geschreven met aanbevelingen voor het ministerie. Het werd overgedragen aan Lambert Grijns, met vertegenwoordigers van DCDD, Light for the World Nederland en Ethiopië, NLR Indonesia en MCNV.


10/11/2016 Ambassadeur voor mensenrechten Kees van Baar ontvangt aanbevelingen over inclusie van gehandicapten in mensenrechtenbeleid en dialoog van DCDD

In oktober 2016 ontmoette DCDD de mensenrechtenambassadeur Kees van Baar. Yetnebersch Nigussie, advocaat voor gehandicaptenrechten in Ethiopië, was aanwezig, samen met vertegenwoordigers van DCDD en Light for the World. Een van de resultaten was dat handicaps worden opgenomen in de mensenrechtenopleiding van het ministerie. Lees de Aanbevelingen over rechten voor gehandicapten en opname door te klikken hier.


14/07/2016 DCDD in New York met minister Koenders tijdens de 9e conferentie van staten die partij zijn bij de UN CRPD, waar Nederland het verdrag ratificeert

Van 14-16 juni 2016 werd de 9e Conferentie van Staatspartijen (COSP) bij de CRPD georganiseerd in New York. Bert Koenders (minister van Buitenlandse Zaken) heeft namens de Nederlandse regering een verklaring afgelegd. Een bijzonder moment, omdat het Nederlandse parlement onlangs de conventie heeft geratificeerd. Lees het volledige artikel door te klikken op hier.


05/24/2016 Regering tekent het Humanitaire Handicap Handvest op de World Humanitarian Summit

“Handvest voor de inclusie van personen met een handicap in humanitaire actie is voorafgaand aan de Wereldtop voor humanitaire hulp (23 en 24 mei 2016, Istanbul) ontwikkeld door meer dan 70 belanghebbenden uit staten, VN-agentschappen, de internationale maatschappelijke gemeenschap en mondiale, regionale en nationale organisaties van personen met een handicap. ”Lees het volledige charter door te klikken hier.


04/12/2016 Regering stemt voor ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD)

“8 redenen om het UNCRPD te kennen” artikel geschreven door Dicky Nieuwenhuis, beschikbaar in het Nederlands hier.


03/16/2016 Bijeenkomst van deskundigen over stappen die nodig zijn om inclusie van gehandicapten in humanitaire hulp te waarborgen

De expertmeeting werd georganiseerd door de Nederlandse Coalition on Disability and Development (DCDD) en het Liliane Fonds, in samenwerking met Light for the Word, de Karuna Foundation en het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Bij de voorbereiding van de World Humanitarian Summit (WHS) in Istanbul op 23-24 mei 2016 had de bijeenkomst een drieledig doel: (1) het belang van inclusie voor gehandicapten in alle aspecten van rampenrisicobeheer bespreken, (2) overeenstemming bereiken over relevante berichten voor multilaterale donoren op de WHS en (3) om voorbeelden te delen over hoe inclusie van gehandicapten in de praktijk kan worden bereikt. Lees het volledige artikel door te klikken op hier.


26/01/2016 Minister van Hulp en Handel Ploumen ontvangt de aanbevelingen van DCDD voor inclusie van gehandicapten en 'laat niemand achter'

01/14/2016 Het Parlement pleit voor mainstreaming van handicaps in het beleid en de dialoog op het gebied van buitenlandse hulp, handel en mensenrechten

De motie kwam van Dik-Faber (CU) en Van der Staaij (SGP). Lees meer in het Nederlands door te klikken hier.


26-11-2015 Het Parlement roept op tot humanitaire hulp inclusief gehandicapten

De motie kwam van Van Laar (PvdA) en Voordewind (CU). Lees het artikel door te klikken op hier.


28/09/2015 Minister van Hulp en Handel Ploumen verbindt zich tot het SDG-principe van 'niemand achterlaten' in een 20-punten actieplan

Lees het artikel in het Nederlands door te klikken hier.


07/01/2015 Minister van Hulp en Handel Ploumen richt Voice Fund (2016-2020) op, ter ondersteuning van belangenbehartigingsprojecten van gemarginaliseerde groepen, inclusief mensen met een handicap

Lees het artikel "Voice, het Accountability Fund en de deelname van maatschappelijke organisaties aan thematische oproepen tot het indienen van voorstellen" door te klikken op hier.


2007 VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is door Nederland ondertekend

Nederland zet zijn handtekening onder het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Een kleine streep voor een pen op papier, maar toch een reuzensprong voor de mensheid en hun gelijke rechten. NL ratificeert het VN-Gehandicaptenverdrag in 2016.


27/10/2006 Initiatiefnota: Recht op een menswaardig bestaan voor mensen met een beperking in ontwikkelingssamenwerking

Vind meer informatie in het Nederlands hier.


2000 Oprichting DCDD

“In het jaar 2000 kwamen Marlies van der Kroft, Cristin de Vries en ik bij elkaar om de recente ontwikkelingen in de gehandicaptenbeweging in Nederland te bespreken. Wij waren het erover eens dat er een enorm ongebruikt potentieel was en daarom richtten we de Dutch Coalition for Disability and Development op. Inclusie van mensen met een beperking stond vanaf het allereerste begin centraal en het doel was capaciteit op te bouwen binnen het veld van ontwikkelingswerk. De kracht van DCDD zat in het feit dat het een coalitie was: we hadden zowel individuele als organisatorische deelnemers en we kregen veel steun in de beginjaren. We vormden verschillende werkgroepen en nieuwe partnerschappen, er waren constante discussies over nieuwe ontwikkelingen en er was een hoge mate van betrokkenheid - het was een beweging.”

Sign up for our newsletter

DCDD is lid van

Logo van Partos, witte Partos-tekst op een zwarte achtergrond

Logo of WO=MEN (women equal men)

Terug naar boven